Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania wymaga złożenia w urzędzie miasta informacji IN-1. Choć organy podatkowe zachęcają do wysyłki dokumentów online, tradycyjne papierowe formularze wciąż są dostępne i cieszą się sporą popularnością. Sprawdź, jak krok po kroku wypełnić pola druku IN-1.

Kto musi złożyć w urzędzie miasta informację IN-1?

Informacja IN-1 to dokument składany przez osoby fizyczne, które są:

  • Właścicielami nieruchomości
  • Użytkownikami wieczystymi gruntów
  • Posiadaczami samoistnymi
  • Posiadaczami nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub samorządu

Na dopełnienie formalności masz 14 dni, licząc od momentu zaistnienia okoliczności powodujących obowiązek podatkowy. Dokumentem właściwym w takim przypadku jest informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - jak wypełnić papierowy formularz IN-1?

Uzupełnienie poszczególnych pól druku IN-1 wydaje się stosunkowo proste. Niektóre miejsca wzbudzają jednak wątpliwości podatników. W niniejszym poradniku znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące formularza IN-1.

 

Najczęstsze wątpliwości przy wypełnianiu druku IN-1

Wątpliwości pojawiają się już przy polu nr 1. Należy w nim podać numer NIP lub PESEL właściciela nieruchomości. Ogólna zasada wskazuje, że osoby prowadzące działalność gospodarczą i podatnicy VAT podają w tym miejscu swój numer NIP. Pozostali natomiast – numer PESEL. Co jednak w przypadku, gdy właściciel domu, mieszkania czy działki ma swoją firmę, ale do opodatkowania zgłasza nieruchomość użytkowaną wyłącznie prywatnie? W takiej sytuacji także podaje numer NIP. Wybór pomiędzy NIP-em a PESEL-em nie jest bowiem kwestią wykorzystania nieruchomości, ale identyfikacji danej osoby dla celów podatkowych.

Kolejna kwestia to okres, od którego informacja IN-1 obowiązuje (pole nr 5). Należy tu wskazać miesiąc następujący po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące obowiązek podatkowy. W podatku od nieruchomości powstaje on z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakupiono obiekt budowlany lub grunt.

Kupując mieszkanie, zwykle kupujemy też partycypację w gruncie. Trzeba to wykazać w części D formularza IN-1. Informacje te nie są trudne do znalezienia – zostały dokładnie opisane w akcie notarialnym oraz w księdze wieczystej.

Grunt wykorzystywany na cele prywatne wykaż w polu nr 33: „Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego”.

 

O czym jeszcze pamiętać przy wypełnieniu formularza IN-1?

Sama informacja IN-1 nie wystarczy urzędowi miasta do wyliczenia podatku. Do formularza należy dołączyć przynajmniej jeden z załączników:

  • ZIN-1 dla nieruchomości opodatkowanych
  • ZIN-2 dla nieruchomości zwolnionych z opodatkowania
  • ZIN-3 w celu wykazania danych współwłaścicieli

Ostatnią niezwykle ważną rzeczą przy wypełnieniu papierowego formularza IN-1 jest podpis. Musi być czytelny i własnoręczny. Warto pamiętać, że dokument ten można też złożyć przez pełnomocnika. W takim wypadku do informacji IN-1 dołącza się dokument pełnomocnictwa. Wymaga to uiszczenia dodatkowej opłaty skarbowej (założenie samej informacji IN-1 jest bezpłatne).